درآمد هر سهم مبنا(اصل)

معادل است با در آمد خالص (گزارش 12 ماهه ی اخیر) تقسیم بر تعداد سرمایة مؤسسه که صادر شده و متعلق به سهامداران است. همچنین رجوع شود به در آمد کاهش یافته ی هر سهم(diluted earnings per share ).سود پایه ی هر سهم و در آمد کاهش یافته ی هر سهم مهمترین عواملی هستندکه ارزش بازار سهام را در شرکت های سهامی عام هدایت می کنند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد