مکانیزم استفاده از کارت تخفیف یا کارت VIP
در این سیستم به جای تخفیف نقدی به مشتری در زمان خرید تخفیف مد نظر در کارت تخفیف مشتری ثبت و در خرید های بعدی او و یا هر فرد دیگری با همان کارت تخفیف قابل استفاده خواهد بودمنبع: http://www.Karanarmafzar.com