HIS یا Hospital Information System چیست؟

Hospital Information System یا سیستم اطلاعات بیمارستانی. در معنای گسترده تر HIS را سیستم اطلاعاتی سلامت می گویند.نظام اطلاعات بیمارستانی (Hospital Information System) یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه می باشد که برای مدیریت های اجرایی و مدیریت های بالینی بیمارستان طراحی شده است.

واقعیت این است که امروزه یک بیمارستان نمی تواند همچنان بصورت سنتی کار پروسه پرونده بستری یا سرپائی بیمار را انجام دهد. پائین آوردن زمان پذیرش ، زمان ترخیص ، زمان انتقال بیمار ، زمان ORDER نویسی پزشکان و درخواستهای پاراکلینیکی ، زمان اخذ جوابها ، زمان مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده ، بالا بردن میزان دقت در درج اطلاعات و درخواستها که در حالت دستی ناخوانا و … هست ، تسریع ارتباطات بین بخشی و در نهایت بالابردن میزان رضایت بیمار ، ارائه خدمات بهتر ، دریافت آمار و گزارشات روزانه و زمانی ، اطلاع از وضعیت درآمد و هزینه بیمارستان ، تعدیل نیروها و غیره مسائلی هستند که نیاز بیمارستان به HIS را دو چندان می کنند. برای افزایش دقت و تسریع در ارائه خدمات به بیمار ، تسریع در تشکیل و گردش پرونده دربیمارستان ، بازیابی سریع پرونده برای اهداف گوناگون همچون تحقیقات و مطالعه دانشجویان ذیربط و امکان استفاده آسان از مدارک پزشکی و… وجود HIS درهر بیمارستانی ضروری است. HIS تمامی این مسائل را برای بیمارستان حل می کند و بیمارستان را از یک سازمان سنتی به یک مرکز مدرن درمانی تبدیل می کند.

البته سیستم اطلاعات بیمارستانی فقط در مسائل درمانی خلاصه نمی شود. آنچه مسلم است بیمارستان سازمانی متشکل از بخشها و واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی است که در کنار واحدهای پشتیبانی مجموعه واحدی را تشکیل داده و هدف مشخصی را دنبال می کند. واحدهای پشتیبانی که تحت عنوان MIS معروفند، زنجیروار به واحدهای درمانی متصل و همگی در راستای ارائه خدمات به بیمار فعالیت می کنند. بنابراین درمان و پشتیبانی مکمل هم بوده و بعبارتی ساده ترکیب HIS و MIS تشکیل سیستم کامل HIMS که از آن به HMIS نیز نام برده شده را می دهند. سیستمی که کل سازمان یعنی بیمارستان را تحت پوشش خود قرار می دهد.منبع: http://www.karingroup.ir