ارزش دفتری دارایی ها

به مبالغ و وجوه ثبت شده ی دارایی ها اشاره دارد که در ترازنامه گزارش شده اند.معمولاً این اصطلاح برای تأکید بر این است که مبالغ ثبت شده در حساب های مؤسسه کمتر از هزینه های جایگزینی جاری برخی دارایی هاست،مانند دارایی های ثابت خریداری شده در سالیان پیش که مستهلک شده اند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد