نقش سیستمهای تصمیم یار بالینی (CDSS)

فراهم نمودن یک مراقبت جامع، مناسب و با کیفیت از بیماران، نیازمند گردآوری، تجزیه و تحلیل و ارائه داده های کلینیکی بسیار پیچیده است که با استفاده از مدارک پزشکی الکترونیک بیماران انجام می شود. از طرفی مدارک پزشکی کاغذی کارایی لازم در این مورد را نداشته و نیاز به فضا، تجهیزات و پرسنل فراوان دارد. این قبیل مسائل باعث ایجاد تفکر استفاده از فناوری های پیشرفته روز از قبیل سیستم های حمایت از تصمیم گیری بالینی (CDSS) برای بهره گیری بهتر از اطلاعات مراقبت بهداشتی و درمانی بیماران و در نتیجه ایجاد پرونده رایانه ای بیمار (CPR) گردیده است. سیستم های حمایت از تصمیم گیری بالینی (CDSS) به عنوان یکی از اجزای کلیدی در نظر گرفته می شوند که به منظور کمک به پزشکان و سایر درمانگران در فرایند درمان، طراحی و ارائه شده اند. در این مقاله ضمن ارائه دورنمایی از سیستم های حمایت از تصمیم گیری بالینی و انواع موجود آن، به وضعیت فعلی آن در سیستم های ارائه دهنده مراقبت بهداشتی و درمانی اشاره گردیده و به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای موجود در این حیطه مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مهمترین قابلیت ها و نتایج بدست آمده در خصوص استفاده از این نوع سیستم ها در مراکز مختلف درمانی کشورهای هدف، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در پایان به نقش سیاستگذاران حوزه سلامت در زمینه برنامه ریزی، ارائه و حمایت از این نوع فناوری ها پرداخته شده است.
محقق : گروه نرم افزاري سيب ( نرم افزار دندانپزشكي سيب)منبع: کد COI مقاله: KMTTORBAT01_013/