CBS یا Cost Breackdown Structure یا ساختار شکست هزینه ابزاری برای مشخص کردن و طبقه بندی کردن اجزای کار می‌باشد بصورتی که تاثیر بسزایی در سامان دادن و مشخص کردن وسعت کلی کار در پروژه ایفا می‌کند. می‌توان گفت، در مدیریت پروژه ها ، طراحی ساختار شکست هزینه ها، برای شناسایی، تخمین، بودجه بندی، دسته …منبع: http://www.sainaco.net/1395/10/21/cbs-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/