اعتبار ماهیانه

مدیریت هر ماه مبلغی را بعنوان اعتبار وام اختصاص می دهد که جمع مبلغ وام های تائید شده نمی تواند از آن بیشتر شود .منبع: EBANKSITE.IR