حسابداری

روش و شیوه ای برای تحلیل،ثبت،جمع آوری و ذخیره ی اطلاعات مالی در مورد فعالیت های یک موسسه یا بنگاه و ارائه ی گزارش های خلاصه از این فعالیت ها در داخل مؤسسه برای مدیران و در خارج از مؤسسه برای کسانی که باید گزارش های مالی مربوط به مؤسسه را دریافت کنند.مدیران مؤسسه و سرمایه گذاران و حتی وام دهندگان به مؤسسه ،به گزارش های حسابداری موسوم به صورت های مالی تکیه می کنند تا آگاهانه تصمیم گیری کنند.حسابداری شامل تهیه ی اظهار نامه های مالیاتی و ارائه ی آن ها به مؤسسه و سازمان امور مالیاتی نیز می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد