ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه(سهام)در کل یا در هر سهم

اشاره دارد به ارزش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه،چه کل سهام و چه هر سهم.ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ضرورتاً مبلغی نیست که شخص باید به ازای هر سهم بپردازد ،بلکه مرجع سودمند یا نقطه ی شروعی برای تثبیت نرخ بازار است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد