نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance)

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance) یکی از متداول‌ترین اقدامات جهت جلوگیری از وقوع خرابی‌هایی که باعث توقف کار تجهیز و یا سیستم در سازمان خواهد شد نگهداری تعمیرات پیشگیرانه است بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مرحله آنالیز خرابی و همچنین توصیه‌های سازنده تجهیزات و نکات دانش فنی کارشناسان هر سازمان این اطلاعات توسط کارشناسان پیاده‌سازی شرکت جمع‌آوری و در قالب اطلاعات کارت فعالیت‌های پیشگیرانه وارد نرم‌افزار خواهد شد.منبع: http://cmms.saynasystem.com/