به برنامه ریزی ویزیت مشتری با توجه به روزهای تقویم رسمی کشور و روزهای آزاد ویزیتور و روزهای درخواستی مشتری گفته میشود



منبع: گروه تحقیق و توسعه نرم افزار پخش مویرگی آمارسین