نقطه ی سر به سر فروش

میزان فروش سالیانه(تعداد کل واحدهای فروخته شده)که در آن حاشیه ی فروش کل معادل با هزینه های ثابت سالیانه باشد- یعنی میزان دقیق فروش که با آن موسسه هزینه های ثابت خود را تحت پوشش قرار میدهد و به سود یا زیان صفر می رسد.فروش مازاد بر نقطه ی سربه سر ،به سود منجر می شود و دیگر صرف هزینه های ثابت نمی شود .حجم فروش سربه سری نقطه ی ارجاع مناسبی برای تجزیه و تحلیل سودآوری و تأثیر اهرم مالیاتی است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد