بودجه بندی

فرایند توسعه و در نظر گرفتن سود و برنامه ریزی مالی با اهداف مشخص در دوره ی آتی –شامل پیش بینی هزینه ها و درآمدها،دارایی ها،بدهی ها و جریان نقدی مبنی بر برنامه.کارایی واقعی در دوره ی آتی با اهداف بودجه بندی مقایسه می شود تا پیشرفت یا عدم پیشرفت را مشخص کند.بودجه می تواند فقط برای برنامه ریزی کلی نیز به کار برود ،مخصوصاً برای تعیین سرمایه ی اضافی مورد نیاز برای رشد مؤسسه.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد