مرور حساب ها

گزارش کامل در سیستم حسابداری مالی در کلیه سطوح حساب ها با دسترسی به حساب ها از بالا به پایین ( گروه ، کل ، معین و ... ) ، از پایین به بالا و از سطوح میانی به بالا و پایین با امکان نمایش گردش حساب در سطح دلخواه و ورود به سند بر حسب دسترسی و اصلاح اقلام سند و بازگشت تمامی مراحل .منبع: https://goo.gl/vZPRRx