پشتیبانی مادام العمر نرم افزار آموزشگاه زبان

پشتیبانی مادام العمر نرم افزار آموزشگاه زبان یک خدمات ویژه و بسیار کار آمد برای آموزشگاه زبان است که کمتر شرکتی چنین خدماتی را به به مشتریان ارائه می دهند.

مشتریان این حق را دارند که با خرید هر محصول تا هر زمانی بتوانند از محصول خریداری شده استفاده نمایید.

گروه شتراشه نگار برای رضایت مشتریان این خدمت را ارائه میدهدمنبع: www.tncoltd.com