گزارش های تحلیلی سود

یعنی به صورت تحلیل و نقطه ای در یک یا چند بازه زمانی بتوانیم سود کسب و کار خود را مشاهده نماییممنبع: گروه نرم افزاری کیان پرداز