نرخ سربار

در یکی از روش های حسابداری ،مبلغی به ازای هر واحد است برای تخصیص کل هزینه های ثابت غیر مستقیم تولید در دوره ،که به هزینه های مستقیم ساخت و تولید کالا اضافه می شود. این مبلغ می تواند درصدی از هزینه های مستقیم باشد یا مبلغ مشخصی به ازای هر واحد تولید شده.بنابراین ،هزینه های غیر مستقیم ،« سرباری » هستند بر هزینه های مستقیم.مثلاً،ممکن است برای هر واحد تولید شده ،25 درصد از هزینه های مواد اولیه ،هزینه ی تولیدی ثابت در نظر گرفته شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد