پرواز چارتری

به پروازهایی گفته می شود که توسط برخی آژانس های مسافرتی از سازمان های هواپیمایی پیش خرید می شوندمنبع: www.pargansystem.com