ابراهیم مرشدی

مریان به معنی ثمره و محل رویشمنبع: لغتنامه دهخدا