سطوح تفصیلی نامحدود

همانطور که میدانیم کدینگ حسابداری بصورت استاندارد در سطوح اولیه خود به بخشهای گروه ، کل و معین تقسیم بندی می گردد. این قسمتها گرچه استاندارد مورد قبول واقع شده اکثر حسابداران و مدیران مالی را در خود دارد ، لیکن در برخی از جزئیات و چینش سرفصلها میتواند متفاوت باشد که البته این امر نشات گرفته از نوع فعالیت سازمان (تجاری، صنعتی، خدماتی، پیمانکاری و ...) است. پس بر روی سطوح اولیه کدینگ معمولا تمامی نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار ایران یک رویه مشخص و تقریبا یکسان ارائه می نمایند. در نرم افزار حسابداری مهفا نیز رویه در این خصوص به همین صورت گنجانده شده است که البته با ظاهر درختواره ایی خود شمایل سهل تر و دسترسی ساده تری را ارائه مینماید.منبع: http://mahfaco.com/news/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C