مخارج سرمایه ای

جایگزین کردن دارایی های ثابت برای جایگزینی دارایی های ثابت قدیمی با توسعه یا مدرنیزه کردن منابع عملیاتی طویل العمر مؤسسه.دارایی های ثابت بسته به ماهیت دارایی ها و نحوه ی به کار گیری آن در عملیات مؤسسه ،دارای طول عمر مفید 3تا39سال (یا بیشتر )هستند.اصطلاح «سرمایه» در اینجا بدین معنی است که پول قابل توجهی سرمایه گذاری می شود که تعهدات عمده ای را برای سال ها ایجاد میکند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد