به معنی انتقال می باشد و یا چیزی را بسوی چیزی متوجه گردانیدن یا اینکه واگذار نمودن کاری به شخص دیگرمنبع: دیکشنری آبادیس