سهام سرمایه

گواهی مالکیت صادره از سوی شرکت برای وجوه سرمایه گذاری شده ی مؤسسه توسط مالکان.کل سرمایه به واحدهایی موسوم به سهام سرمایه تقسیم می شود.دارندگان سهام سرمایه درتقسیم سود سهام پرداخت شده از سود مشارکت دارند،در انتخابات اعضای هیئت مدیره رأی می دهند و تسویه ی دارایی ها را دریافت می کنند و حقوق دیگری نیز دارند .یک شرکت سهامی باید حداقل یک گروه از سهام سرمایه را که سهام عادی(common stock) نامیده می شود،صادر کند.همچنین ممکن است سهام دیگری نیز به نام سهام ممتاز (preferred stock) صادر کند .سهام عادی و ممتاز هزاران شرکت سهامی بزرگ×در بازاربورس اوراق بهادار معامله می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد