گردش وجوه نقد-جریان (های)نقدی

در اکثر موارد این اصطلاح اشاره دارد به هر نوع جریان نقدی ورودی و خروجی در طی یک دوره –پول هایی که دریافت و پرداخت میشود . این اصطلاح مکرراً به جای گردش وجوه نقد حاصل از سود به کار می رود. صورت گردش وجوه نقد ،گردش وجوه نقد را به سه دسته تقسیم بندی می کند: فعالیت های عملیاتی(operating activities)،فعالیت های سرمایه گذاری (investing activities ) و فعالیت های تأمین مالی(financing activities).منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد