گردش وجوه نقد حاصل از سود

در صورت گردش وجوه نقد (cash flow statement) این مفهوم با نام گردش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی (cash flow from operating activities) به کار می رود. برابر است با درآمد خالص طی یک دوره،که با تغییرات خاص در دارایی ها و بدهی ها و هزینه ی استهلاک تطبیق داده شده است.برخی این را گردش وجوه نقد آزاد می نامند که تأکید دارد بر اینکه این منبع نقدینگی نیازی به استقراض، صدور سهام سرمایه یا فروش دارایی ندارد .دقت کنید: اصطلاح گردش وجوه نقد آزاد برای بیان گردش وجوه نقد حاصل از سود منهای مخارج سرمایه ای نیز به کار می رود(برخی نویسندگان سود سهام نقدی را نیز از آن کسر می کنند که هنوز کاملاْ جا نیفتاده است).منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد