معادله ی حسابداری

دارایی ها= بدهی ها+ حقوق صاحبان سرمایه.این معادله،زیربنای حسابداری دوبل است که توازن میان دارایی های مؤسسه و منابع اصلی سرمایه ی سرمایه گذاری شده در دارایی ها را منعکس میکند که به دو گروه مهم بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه تقسیم می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد