حسابدار (عمومی )رسمی-حسابدار قسم خورده(CPA)

نشان حسابدار رسمی،درجه ای بسیار معتبر و محترم برای حسابداران حرفه ای است.حسابدار باید ملزومات تجربی و تحصیلی را داشته،و آزمون سراسری را برای دریافت گواهینامه گذرانده باشد تا حسابدار رسمی شود. بسیاری از حسابداران در بخش عمومی کار نمی کنند،برخی برای سازمان های تجاری و سازمان های دولتی و غیر انتفاعی کار می کنند یا حسابداری تدریس می کنند. حسابداران رسمی صورت های مالی را حسابرسی می کنند و خدمات مشاوره ی مدیریتی و مالیاتی را در سطوح وسیع ارائه می دهند(مانند طرح ها و برنامه های مالی شخصی).منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد