فهرست حساب ها

مجموعه ی تنظیم شده و رسمی حساب های مورد استفاده ی مؤسسه که دفتر کل را تشکیل می دهد و در آن تبادلات مالی مؤسسه ثبت شده است.فقط این حساب ها باید مورد استفاده قرار گیرد،مگر اینکه رئیس حسابداری سازمان(ناطر) اجازه دهد که حساب های جدیدی به این فهرست افزوده شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد