سود جامع

شامل سود خالص است که در صورت سود و زیان گزارش شده، به علاوه ی سود و زیان های فنی خاص در دارایی ها و بدهی ها که ثبت شده اند اما ضرورتاً در صورت مالی درج نشده اند.اکثر شرکت ها سود و زیان تفضیلی خود را (اگر وجود داشته باشد)در صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام گزارش می کنند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد