حاشیه ی فروش

معادل است با درآمد حاصل از فروش منهای بهای تمام شده ی کالای فروش رفته و منهای کلیه ی هزینه های متغیر(به عبارت دیگر، حاشیه ی فروش،سود قبل از کسر و هزینه های ثابت است)وبر مبنای واحدی،حاشیه ی فروش معادل است با قیمت فروش منهای هزینه ی تولید،منهای هزینه های متغیر هر واحد.حاشیه ی فروش،معیار بسیار مهمی برای تحلیل عملکرد سود و تصمیم گیری درباره ی قیمت فروش است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد