حساب های پرداختنی

از انواع اصلی بدهی های کوتاه مدت مؤسسه است که میزان بدهی به فروشندگان یا تامین کنندگان را جهت خرید محصولات خدمات، بخش ها و نیازهای گوناگون که به طور نسیه خریداری شده اند،نمایش می دهد. به این حساب ها سود تعلق نمی گیرد (مگر اینکه زمان طولانی برای پرداخت این حساب ها منظور کنید)منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد