کارمند ارشد حسابداری مؤسسه که ممکن است رئیس امور مالی نیز باشد.گرچه در مؤسسات بزرگ،این دو کار مجزا از هم است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد