حساب سازی(دست بردن در حساب ها)

اشاره دارد به یکی از چندین طریق کلاهبرداری(آگاهانه و تعمدی با انگیزه ی گمراه کردن)طرح های حسابداری به منظور غیر واقعی نشان دادن سود و به منظور نمایش شرایط مالی بهتر از شرایط واقعی موجود.حساب سازی با حساب آرایی و سودآوری متفاوت است،حساب آرایی در حسابداری صورت های مالی منطقی و قانونی است-اگر چه توصیه نمی شود.حساب سازی برای مالیات بر درآمد بر عکس است:یعنی هزینه های قابل کسر بیشتر جلوه داده تا در آمد مشمول مالیات به حداقل برسد.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد