حسابداری ساختگی-حسابداری ابداعی

کاربرد فوت و فن های مشکوک حسابداری که بازده سود و شرایط مالی بهتر از واقعیت را نشان میدهد .به حساب سازی و سودآرایی مراجعه کنید.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد