دارایی های جاری

شامل وجوه نقد به علاوه ی حساب های دریافتنی،موجودی کالا،هزینه های پیش پرداخت شده(اوراق بهادار قابل فروش در صورت وجود). این دارایی ها نقد یا کل بدهی های جاری تقسیم می شود تا نسبت جاری به دست آید،که آزمودنی برای توانایی پرداخت دیون در کوتاه مدت است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد