بدهی های جاری

بدهی های کوتاه مدت ،عمدتاً شامل حساب های پرداختنی،هزینه های پرداختنی معوق،مالیات بر درآمد پرداختنی،چک های پرداختنی کوتاه مدت و بخشی از بدهی ها و دیون بلند مدت که پرداخت آن باید در سال آتی انجام شود.این گروه شامل بدهی های مشمول سود(بهره) یا غیر مشمول سود است که باید در کوتاه مدت پرداخت شود،معمولاً این دوره یک سال تعریف می شود.کل بدهی های جاری بر کل دارایی های جاری تقسیم می شود تا نسبت جاری به دست آید.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد