نسبت جاری

آزمونی برای تعیین قابلیت پرداخت بدهی های مؤسسه .نسب جاری با تقسیم کل دارایی های جاری بر کل بدهی های جاری به دست می آید.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد