بدهکاران و بستانکاران

این دو اصطلاح از اصطلاحات پیچیده ی حسابداری،رای کاهش یا افزایش هایی است که در دارایی ها،بدهی ها یا حقوق صاحبان سرمایه،درآمد و هزینه ها ثبت شده است.هنگام ثبت معامله یا تبادل مالی،کل بدهکاری ها(debits) باید معادل کل بستانکاری ها باشد.قوانین جهت اینکه بدهکاری چیست و بستانکاری چیست،از معادله ی حسابداری نشئت می گیرد.«حساب ها موازنه است»،یعنی مانده ی بدهی ها معادل مجموع مانده ی بستانکاری هاست.با این حال ،خطای حسابداری زمانی رخ می دهد که عملیات مزبور ثبت نشده یا با مبالغ اشتباه یا در حساب‌های اشتباه ثبت شده باشند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد