هزینه ی استهلاک

تخصیص(یا پخش کردن)هزینه ی دارایی ثابت در طول عمر مفید محاسبه شده.بخشی از کل هزینه ی دارایی،در هر سال از عمر دارایی،همراه با فرسودگی و کاهش ارزش اقتصادی آن برای کسب و کار،شارژ می شود.دو روش تعیین استهلاک تسریعی و استهلاک خط مستقیم به کار می رود و هر دو تحت اصول عمومی پذیرفته ی حسابداری (GAAR) قرار دارند.باید انتخاب کرد.(برای ساختمان های با عمر طولانی ،فقط روش استهلاک خط مستقیم مجاز است).منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد