درآمد کاهش یافته ی هر سهم

ابتدا، رجوع کنید به درآمد هر سهم مبنا که معادل درآمد خالص سالانه تقسیم بر تعداد سهام موجود است.در مقایسه ،درآمد کاهش یافته ی هر سهم معادل درآمد خالص تقسیم بر مجموع تعداد واقعی سهام به علاوه ی هر گونه سهام اضافی است که تحت شرایط خاص یا به عنوان حق تقدم خرید،به مدیران پاداش داده می شود که باید جهت تبدیل اوراق بهادار به سهام صورت گیرد(اگر شرکت بدهی های قابل تبدیل یا اوراق سهام ممتاز صادر کند).عوامل دیگری نیز میتواند سبب افزایش تعداد سهام شود.به طور خلاصه ،سود هر سهم بر مبنای تعداد سهام بیشتری نسبت به درآمد سهام مبنا محاسبه می شود.تعداد سهام بیشتر سبب کاهش یا ترقیق در درآمد خالص هر سهم می شود.گرچه اثبات و اطمینان از آن مشکل است،قیمت سهام بازار را بیشتر درآمد کاهش یافته ی هر سه هدایت می کند تا درآمد هر سهم مبنا.(برای بسیاری از شرکت ها،مقدار این دو نوع درآمد بسیار به هم نزدیک است).منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد