حساب های دریافتنی

دارایی های کوتاه مدت، که مطالبات حاصل از فروش نسیه ی کالا و خدمات مؤسسه را به مشتریان بیان می کند.مشتریان به طور معمول سود پرداخت نمی کنند،مگر اینکه صورت حساب خود را در زمان مربوطه نپردازند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد