حسابداری دوبل-حسابداری ثبت دو طرفه

این نوع حسابداری در معادله ی حسابداری نمادینه شده است که به معنی دارایی های مؤسسه و همین طور منابع مالی تأمین دارایی هاست(که آن ها هم مدعی دارایی ها هستند).حسابداری مبنای تعهدی از اصل بدهکاران و بستکاران برای ثبت عملیات و حفظ موازنه ی حساب ها استفاده می کند،یعنی مانده ی کل حساب های بدهکار معادل است با مانده ی کل حساب های بستانکار.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد