سود قبل از کسر بهره و مالیات

درامد حاصل از فروش منهای بهای تمام شده ی کالای فروش رفته و سایر هزینه های عملیاتی- اما قبل از کسر بهره بابت دیون و هزینه های مالیاتی. این معیار سود، درآمد عملیاتی یا سود عملیای نیز نامیده می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد