نرخ موثر بهره

در واقع این نرخ به مانده حساب وام یا پس انداز برای تعیین مبلغ بهره ی متعلق به همان دوره اشاره دارد.یک دوره می تواند یک ماه،سه ماه یا دوره ی زمانی دیگری باشد.نرخ بهره ی موثر با تقسیم سود اسمی بر نرخ درصد سالیانه در تعداد دوره هایی به دست می آیدکه بهره در طی سال محاسبه می شود.به عنوان مثال اگر نرخ سالیانه 12%باشد و بهره ی فصلی محاسبه شود،نرخ بهره ی مؤثر سه ماهه 3% است .به نرخ سالانه ی بهره و نرخ بازده رجوع کنید.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد