صورت های مالی خارجی

صورت های مالی درج شده در گزارش های مالی که به خارج مؤسسه،بری سهامداران و بستانکاران ارسال می شود(که اجازه دارند حسابداری دوره ای و کارایی و شرایط مالی و اقتصادی مؤسسه را بررسی کنند).صورت های مالی داخلی به مدیران،اگر چه مبنی بر همان روز هاش حسابداری است،به شکل متفاوتی تهیه می شود و شامل جزئیات کامل تری است که مدیران برای تصمیم گیری و کنترل بدان نیاز دارند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد