سود و زیان غیر مترقبه

دقیقاً منظور همین است.یعنی سود و زیان های نامعلوم و غیر مکرری که جدا از فروش و هزینه های معمولی و نرمال مؤسسه است.این سود و زیان ها،رویدادهای یکباره ای محسوب می شود که ناگهان پیش می آید.اما در شرایطی عملی،بسیاری از مؤسسات این سود و زیان ها را با تکراری بیش از آنچه تصادفی باشد ،ثبت می کنند.این سود و زیان ها به طور جداگانه در صورت درآمد گزارش می شود،به این قصد که نشان دهد در آینده ی نزدیک مجدداً اتفاق نمی افتند.بدین ترتیب توجه را بیشتر به در آمد خالص حاصل از عملیات معمول و عادی مرسسه معطوف میکند،گویی که باید سود و زیان خاص را نادیده گرفت.این موارد پیچیدگی های خاص ویژه ای در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ایجاد میکنند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد