اهرم مالی

این اصطلاح معمولاً به معنای استفاده از سرمایه ی استقراضی اولی بر استفاده از سرمایه ی سهامداران در هر نوع سرمایه گذاری است.برای مؤسسه یعنی استفاده از دیون و قروض علاوه بر سرمایه ی مالکانه به منظور تأمین کل سرمایه ی مورد نیاز برای دیون و قروض علاوه بر سرمایه ی مالکانه به منظور تأمین کل سرمایه ی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در خالص دارایی های عملیاتی شرکت،استراتژی،به دست آوردن نرخ بازده دارایی(ROA) بیشتر از نرخ بهره ی پول استقراضی است .تفاوت مطلوب میان دو نرخ ،سبب تولید سود اهرم مالی نسبت به سود حقوق صاحبان سرمایه می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد