گزارش های مالی

مکاتبات مالی دوره ای یک شرکت (و سایر انواع سازمان ها) به کسانی که مجاز به دانستن موقعیت و شرایط مالی بنگاه هستند.گزارش های مالی مؤسسه شامل سه صورت مالی اولیه(ترازنامه،صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد)،به علاوه ی پانوشت ها و سایر اطلاعات مربوط به صاحبان مؤسسه است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد