صورت مالی

اصطلاح عام برای ترازنامه،صورت گردش وجوه نقد و صورت سود و زیان ،هر سه،خلاصه ی اطلاعات مالی مربوط به مؤسسه را بیان می دارند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد