فعالیت های تامین مالی

یکی از سه نوع گردش وجوه نقد گزارش شده در صورت گردش وجوه نقد .فعالیت های تأمین مالی ،شامل معاملات میان شرکت و منابع بدهی و سرمایه ی مالکانه است.مانند قرض ها،وام ها و بازپرداخت بدهی،صدور سهام جدید ،خرید برخی از سهام مربوط به خود شرکت و پرداخت سود سهام.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد